fbpx

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За нас

„Активо Груп” ООД – търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския Регистър с ЕИК ХХХХ (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) – стопанисва и управлява мобилното приложение ActivoBrain („Мобилното приложение“), чрез което Вие можете да слушате аудио статии в различни направления („Услуги“).

Когато Ви предоставяме нашите Услуги, ние събираме, обработваме и съхраняваме Ваши лични данни. Настоящата Политика за поверителност цели да Ви информира как обработваме Вашите лични данни, в какъв обем, за какви цели, на какви основания и за какъв период, както и за практиките, които прилагаме за да осигурим законосъобразното боравене с Вашите лични данни и тяхната сигурност. Тук също ще намерите информация относно как да се свържете с нас в случай че имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, а и в случаите, в които искате да упражните някое от своите права.

Ние от „Активо Груп“ ООД приемаме боравенето с лични данни много сериозно и по тази причина се придържаме както към приложимото национално и европейско законодателство, така и към добрите практики в областта. Приложимата нормативна уредба включва (но не се изчерпва с) Общия регламент за защита на личните данни –  Регламент (ЕС) 679/2016 („Регламента“ и/или „GDPR“), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях подзаконови нормативни актове, мнения, решения и препоръки на национални и европейски институции и др.

Адресът на нашия сайт: https://activobrain.com.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ

При обработване на Вашите лични данни, Дружеството спазва законово установените принципи за обработване на данните. Обработваме данни само на посочените в нормативната уредба основания и целим да сме максимално прозрачни при осъществяването на дейността си. Отделно от това събираме само онези данни които са минимално необходими за постигане на целите на събирането, като при това се стараем да поддържаме данните максимално актуални. Не на последно място, съхраняваме събираните данни само за срока, необходим за постигане на целта на обработване като поддържаме адекватно и подходящо ниво на сигурност на обработването и съхранението на Вашите лични данни.

КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Решението дали, кога и как да използвате нашето Мобилно приложение и/или Услуги е изцяло Ваше. Формите за регистрация и/или за попълване на профилите Ви събират от Вас данни и информация, чието предоставяне е задължително и доброволно. Данните, които са задължителни, са такива, без които е невъзможно да Ви предоставим Услугите. При използването на Мобилното приложение и използването на Услугите се предоставят следните лични данни:

 • Данни, събирани при регистрацията в Мобилното приложение – при създаване на онлайн профил, Вие ни предоставяте Ваши данни като Име и Фамилия, имейл адрес, години/дата на раждане и интереси. По Ваше желание може да ни предоставите следната незадължителна информация – профили в социалните мрежи Facebook, Instagram, Google, телефонен номер и друга информация, която сметнете за необходима.
 • Данни, събирани при посещение и използване на Мобилното приложение – при посещенията на Мобилното приложение ни събираме данни като Вашето Време прекарано в приложението, поведението Ви в приложението (например: брой влизания, разгледани страници, данни за транзакциите, адрес на интернет протокола, вида на устройството, от което се ползва Мобилното приложение, и видът на операционната система, както и всяка друга информация, която доброволно ни предоставите (потребление на аудио статии). В допълнение към това, Мобилното приложение използва бисквитки и социални приставки, с цел по-качествено, бързо и персонализирано функциониране. Повече информация относно това какви данни събираме при посещението на Мобилното приложение, можете да намерите в Политиката ни за Бисквитките, достъпна в Мобилното приложение ActivoBrain и сайта на ActivoBrain.
 • Данни, обработвани с цел подобряване на Услугата и повишаване на качеството на клиентското обслужване – в тези случаи обработваме данните от формата за контакт с нас, данни, посочени в анкети, допитвания и формуляри, статистически и агрегирани данни и др. За маркетингови цели (на основание Вашето съгласие или наш легитимен интерес) обработваме ваши данни за контакт, за да Ви изпращаме новини, приложения, оферти. В случай че не желаете да се свързваме с вас за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу това и да оттеглите съгласието си по посочения в настоящата политика ред.
 • Други лични данни, които можем да събираме при употребата на Мобилното приложение и/или предоставянето на Услугите са например данните, които ни разкривате при и по повод комуникацията с нас – чрез попълване на формата ни за контакт, чрез подаване на мнение, препоръка или оплакване.
 • Данни във връзка с избрания от Вас начин на плащане. Поради факта, че  ActivoBrain си сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, които работят самостоятелно с отделени от ActivoBrain системи, от ActivoBrain няма да бъдат съхранявани пълни данни за плащанията, като например пълните номера на кредитни карти. ActivoBrain Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица-доставчици на платежни услуги.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ

Обработването на вашите данни е винаги свързано с някоя от или част от Услугите, независимо предоставяна от Дружеството или поискана от потребителя. Обработването на вашите лични данни е подчинена на някоя от следните цели:

 • Установяване на самоличността на субекта на данните, в случаите, в които това е необходимо;
 • Управление и предоставяне на Услугите на Мобилното приложение, вкл. извършване на дейности по техническа поддръжка на Мобилното приложение, добавяне на нови функционалности, за използването на Мобилното приложение;
 • Комуникация с клиента по повод предоставянето на Услугите, като например изпращане на известия, уведомления за проблеми или грешки в работата на Мобилното приложение, подаване на жалби, молби, оплаквания, абониране и прекратяване на абонамента за бюлетини и съобщения, изискване на повече информация относно поръчка на потребителя и неговите специфични нужди.;
 • Установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или на действия, които противоречат на Общите Условия за използване на Мобилното приложение или на настоящата Политика за поверителност;
 • Извършване на статистически анализи и оценки с цел развитие и подобряване на Услугите;
 • За защита на правата на Дружеството и неговите законни интереси;
 • За други цели, определени в Общите условия и следващи се от естеството на услугите и начина им на ползване (когато такива цели са налични);

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

„Активо Груп” ООД се стреми да споделя ваши лични данни само в краен случаи и само в случаите, в които това се налага с оглед предоставянето на съответната услуга, сключването, изпълнението и отчитането на изпълнението на договор и/или защита на законните интереси на Дружеството и потребителите си.

Списък с третите страни с които обменяме данни, можете да намерите на нашия уебсайт.

Когато защитаваме правата и законните интереси на дружеството и ако това е свързано с използване на услугите на консултанти, адвокати, одитори, преводачи и други професионалисти, може да им разкрием ваши лични данни само и единствено до колкото това е необходимо за осигуряване на съдействието споменатите лица. В ограничени случаи и само до колкото това е необходимо за извършване на услугата, достъп до вашите данни могат да имат и наши сигурни партньори – доставчици на технически услуги, като например уеб дизайн, поддръжка на информационните технологии и инфраструктурата на дружеството, обслужване на използвания софтуер и др. Дружеството се е уверило в това, че избраните от нас партньори спазват приложимото законодателство както и най-високи стандарти на професионална етика и информационна сигурност и поверителност.

Дружеството е възможно да споделя и предава ваши данни на трети страни с маркетингова или друга цел.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме вашите данни само за минимално необходимия срок с оглед предоставяне на Услугите. Сроковете на съхранение се определят при съблюдаване на изискванията на законодателството и добрите практики в областта на предоставяне на услуги по търсене и намиране на работа, както и при отчитане на спецификите на дейността ни, на предоставяните услуги и на техническите характеристики и възможности на инфраструктурата ни. Сроковете не съхранение може да се повлияят от това дали съхраняваните данни са ни необходими за защита на наши правни интереси или от промени в националното и наднационалното законодателство.

За да изпълняваме нашите договорни задължения, да наблюдаваме и документираме използването на Подаръчните карти и Безплатните пробни периоди, както и други допълнителни услуги, ние ще съхраняваме личните данни, които Вие сте ни предоставили при регистрацията си (например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и данните във връзка с плащане) за толкова време, колкото време Вие сте Абонат или Потребител с Безплатен пробен период и за срок от поне двадесет и четири (24) месеца след края на абонамента Ви или ползването на Безплатен пробен период – което от тях настъпи най-късно.

Активо Груп“ ООД може да съхранява лични данни и за по-дълъг от горепосочените периоди от време, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство или е необходимо за установяване, упражняване или защита на определено право при правна претенция.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

„Активо Груп“ ООД отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните Ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

„Активо Груп“ ООД обработва вашите лични данни само за целите и спазвайки принципите, посочени в настоящата политика. Стремим се да обработваме само минимално необходимата информация за да предоставяне на услугите ни и да съхраняваме данните ви само за минимално необходимите срокове. Нашите служители са обучени и инструктирани как да боравят с данните ви при спазване на законовите изисквания и препоръките и добрите практики в областта. Използваме съвременна хардуерна и софтуерна инфраструктура, за да осигурим защитата и поверителността на данните ви. В случаите, в които това е възможно, използваме техники за анонимизация на данните ви.

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта на ActivoBrain, както и мобилното приложение ActivoBrain. Под-страниците в Мобилното приложение и сайта, могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта на ActivoBrain или Мобилното приложение ActivoBrain, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Във връзка с обработването на вашите лични данни имате следните права:

 • Право на информираност – имате правото дапоискате от нас да потвърдим дали и в каква степен обработваме ваши данни, както и правото да получите, когато това е възможно, копие на обработваните от нас ваши лични данни.
 • Право на корекция – по всяко времеимате право да поискате от нас да коригираме (актуализираме, допълним) ваши лични данни, които обработваме, ако те са непълни или неправилни.
 • Право на изтриване – ако обработваме ваши данни незаконно (без законово основание) или ако обработването на данните нарушава законните ви интереси за защитата на данните, можете да поискате от нас изтриване на тези данни. Следва да вземете под внимание, че, по причини от различно естество (например, имаме законово задължение да ги съхраняваме), може да не изтрием данните ви веднага.
 • Право на ограничаване на обработването – в следните случаи можете да поискате да ограничим обработването на данните ви: 
 • Ако оспорвате верността на обработваните лични данни – в тези случаи ограничението ще се прилага за времето, нужно за установяване точността/верността на данните;
 • Обработваме данните ви без основание, но вместо да изтриете обработваните данни сте пожелали обработването да бъде ограничено;
 • Ние вече нямаме нужда от данните ви, но вие ги изисквате с цел установяването, упражняване или защита на ваши правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработваните от нас ваши данни.
 • Право на преносимост на данните – когато обработваме ваши данни въз основа на вашето съгласие или изпълняваме договор, сключен между нас и вас, и въпросното обработване се извършва по автоматизирана процедура, можете да поискате да ви предоставим обработваните данни с цел тяхното пренасяне при друг администратор на лични данни. Ние ще ви предоставим даннитев структуриран, обичаен и машинно четим формат в обем и срок, в които това е възможно.
 • Право на възражение – можете да повдигнете възражение срещу обработването на данните ви, в случаите, в които обработваме данните ви като част от изпълнението на задачи от обществен интерес или при упражняване на публична власт, или ако считаме обработването на данните ви като нужно за защитата на законните ни интереси. Във връзка с обработване на данните ви за целите на директния маркетинг можете да подадете възражение по всяко време, без да е необходимо да посочвате причините за възражението си.
 • Право на подаване на жалба – ако считате, че с обработването на данните ви нарушаваме вашите права или европейското и националното законодателство в областта на защита на личните данни, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените в настоящата политика начини за контакт. Ние ще отговорим на вашите въпроси.

Освен изброените по-горе права, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, използвайки следните данни за контакт: 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2         

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518,

Деловодство: тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519,

факс 02/91-53-525

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

За да оправяне към Дружеството на въпроси, питания, молби, искания за упражняване на права и друга комуникация, моля свържете се с нас на адрес гр. Бургас, ХХХХХХХ, или на електронна поща: info@activobrain.com. На всяко ваше искане ще отговорим без излишно забавяне в срок от тридесет дни след получаване на искането. Ако не сме в състояние да спазим цитирания срок, ще ви уведомим своевременно като в уведомлението ще посочим и причините за забавянето.

С нас можете да се свържете по следните начини:

Адрес: гр. Бургас, ХХХ

Електронна поща: info@activobrain.com