fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Мобилното приложение ActivoBrain

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Активо Груп“ ООД, наричано по-долу Дружеството, Мобилното приложение или ActivoBrain, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се в мобилното приложение (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Активо Груп“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК ХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас……., електронна поща: info@activobrain.com

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани през мобилното приложение (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Мобилното приложение ActivoBrain и общите условия за ползване на услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение ActivoBrain като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за използването от Потребителя на Мобилното приложение ActivoBrain.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и мобилното приложение ActivoBrain  договора за услуги, които страните сключват при изтегляне и по повод използването на мобилното приложение. Тези данни са подробно описани в глава IX на настоящите общи условия.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Мобилно приложение – ActivoBrain и всички негови подстраници.

Потребител –  е всяко физическо лице, което използва Мобилното приложение.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира в мобилното приложение.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • Чрез Мобилното приложение ActivoBrain, Потребителите имат възможност да слушат аудио статии в разнообразни направления.  ActivoBrain предоставя цифрова абонаментна услуга, чрез която Вие като Потребител можете да слушате в реално време и/или временно да изтегляте аудио статии и друго аудио съдържание на Вашия мобилен телефон или други устройства с достъп до интернет. ActivoBrain включва персонализирани препоръки, съобщения и функции, разработени и модифицирани специално за Вас, с цел да подобри потребителското преживяване.
 • Потребителите използват интерфейса на Мобилното приложение ActivoBrain, за да осъществяват описаните в чл. 1 дейности и да се възползват от описаните в чл. 1 услуги.
 • За да използвате Услугата, трябва да използвате свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания на ActivoBrain. ActivoBrain си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на Услугата и периодично да променя, добавя или премахва бизнес партньори и начини на плащане.
 • (1) Мобилното приложение ActivoBrain има право да преустанови предоставянето на услуги на некоректен Потребител.
  • Мобилното приложение ActivoBrain има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Мобилното приложение ActivoBrain;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Мобилното приложение ActivoBrain;
 • е установено грубо, вулгарно или нецензурно отношение към друг потребител на мобилното приложение.

ЦЕНИ И АБОНАМЕНТИ

 • ActivoBrain сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, чрез които ще бъдат извършени всички Ваши плащания преди да бъдат уредени със ActivoBrain.
 • Абонаментът Ви може да започне с безплатен пробен период. Условията на безплатния пробен период се определят при регистрация и са изрично посочени. Той е предназначен да позволи на потребителите да пробват Услугата.
 • Когато се регистрирате за Безплатен пробен период, Вие потвърждавате и се съгласявате, че автоматично ще бъдете прехвърлени на месечен абонаментен план в края на Безплатния пробен период, освен ако прекратите Вашия абонамент за Услугата преди последния ден от Безплатния пробен период, в който случай няма да бъдете таксувани и абонаментът Ви ще бъде прекратен.
 • Абонаментите се плащат месечно и предварително, до прекратяване на абонамента. Вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки тридесет (30) дни, считано от датата, на която активирате Вашия абонамент или – в случай, когато абонаментът е започнал с Безплатен пробен период – от изтичането на този Безплатен пробен период, освен ако абонаментът е прекратен от Вас или ActivoBrain преди този момент. В някои случаи датата, на която ще бъдете таксувани, ще се променя, например, ако не е възможно да се потвърди датата на валидност на информацията относно избрания от Вас начин на плащане, като например данните за дебитната/кредитната Ви карта.
 • Ако Ви бъде предложен Безплатен пробен период, намерението на ActivoBrain е да предложи такъв Безплатен пробен период еднократно.  Правото на Безплатен пробен период се определя от ActivoBrain по наша собствена преценка, като ActivoBrain може да ограничи това право с цел да предотврати злоупотреба с Безплатен пробен период и/или нарушение на Условията. ActivoBrain си запазва правото да отмени или прекрати Безплатен пробен период, ако по своя собствена преценка установи, че даден потребител не отговаря на условията за него. Потребителят не може да комбинира оферта за Безплатния пробен период с други оферти.
 • Цените на Абонамента могат да варират в зависимост от вида на използвания метод на плащане. Ако цените бъдат променени, ActivoBrain ще съобщи това на своя уебсайт във връзка с общата информация относно цените. Освен това цените не включват никакви разходи или такси за предаване на данни, които Вашият доставчик на интернет или телекомуникационни услуги може да предяви съгласно договора Ви с него.
 • Цените се показват на уебсайта на ActivoBrain. Всички цени включват данък върху добавената стойност (ДДС). Плащането може да бъде извършено с посочените на същото място методи. ActivoBrain си запазва правото по всяко време и по своя преценка да откаже определени видове дебитни/кредитни карти.
 • За актуална информация относно цените и всички видове абонаментни планове, моля, вижте уебсайта на ActivoBrain.  Там ще откриете и представяне на предлагания(те) в момента абонаментен(и) план(ове) и техните съответни допълнителни условия (включително всички конкретни ограничения), които Вие трябва да приемете отделно, за да имате достъп до такъв план.
 • ActivoBrain си запазва правото по своя собствена преценка да предлага Услугата чрез различни видове абонаментни планове, които могат да означават и включват, но не се ограничават до: промоционални планове, планове, предоставени от (или в комбинация с) трети лица, планове, базирани на броя предлагани едновременни потоци, или планове, основаващи се на ограничения в предоставеното Съдържание.
 • ActivoBrain си запазва правото по своя преценка да добавя нови планове, да премахва съществуващи планове или периодично да променя функциите или функционалностите на тези абонаментни планове. Информация за текущия абонаментен план е достъпна чрез достъп до Вашия акаунт в ActivoBrain.
 • При неизпълнение или забавено плащане ActivoBrain си запазва правото да преустанови или прекрати достъпа Ви до Услугата.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Мобилното приложение ActivoBrain (включително наличните бази данни, аудио статии и аудио записи), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Мобилното приложение ActivoBrain или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Мобилното приложение ActivoBrain, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Мобилното приложение ActivoBrain, последния има право да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани чрез Мобилното приложение ActivoBrain.
 • Мобилното приложение ActivoBrain се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

  • Мобилното приложение ActivoBrain си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Мобилното приложение ActivoBrain има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си и в самото приложение.
 •  Предоставяните услуги функционират като място за свързване на Потребителите чрез споделяните от тях данни. Мобилното приложение не участва пряко в действителните взаимодействия между Потребителите на услугите. В резултат на това Мобилното приложение няма контрол върху истинността, точността, качеството, законността или безопасността на публикуваните от Потребителите данни. Мобилното приложение не носи отговорност за потвърждаване самоличността на Потребителите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • Мобилното приложение ActivoBrain има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 •  Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Мобилното приложение ActivoBrain или прекратяване поддържането му.
 •  Потребителят може да преустанови използването на услугите, предлагани от Мобилното приложение, и с това да прекрати договора между страните чрез изтриване на направената регистрация.
 •  Веднага след като сте регистрирали акаунт в ActivoBrain и се регистрирате, за да станете месечен абонат по Абонаментен план, или да пробвате оферта за Безплатен пробен период, Вашият абонамент в ActivoBrain ще продължи всеки следващ месец до прекратяване от Вас или от ActivoBrain . Освен в случай че отмените абонамента си, Вие следователно ни разрешавате да Ви начисляваме абонаментната такса за следващия месец в съответствие с Условията и чрез начина на плащане, който сте избрали и регистрирали в ActivoBrain , когато сте се регистрирали за Услугата или по друг начин, съгласно последните Ви указания към нас.
 •  За да прекратите Услугата преди да бъде добавен нов месец към Вашия абонаментен срок, Вие трябва да прекратите Услугата в Мобилното приложение ActivoBrain не по-късно от деня преди започването на нов месечен период, в противен случай абонаментът продължава и Ви начисляваме такса за още един месец, преди тя да бъде прекратена.
 • За да се отпишете, моля, обърнете се към уебсайта на ActivoBrain или профилът Ви в мобилното приложение. Следвайте инструкциите за отписване. Можете също така да отмените Абонамента си, като се свържете със Мобилното приложение ActivoBrain по друг начин.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 • Авторите на статиите в Мобилното приложение ActivoBrain не са оторизирани лекари, треньори, финансови съветници  и специалисти в различните направления. Съдържанието в Мобилното приложение ActivoBrain е базирано на множество проучвания и личен опит.
 •  Преди да предприемете каквито и да било действия, които биха могли да застрашат здравословното ви състояние или живот, консултирайте се със съответния сертифициран специалист в дадената област.
 •  ActivoBrain не носи отговорност за грешки и неточности, които могат да бъдат предприети от Потребителя като резултат от използването на Мобилното приложение ActivoBrain.
 • Напълно е изключена възможността да се търси отговорност от ActivoBrain за индивидуални щети.
 •  Съветите в категория „Здраве” са предназначени като допълнение, а не замяна на медицинска грижа/съвет.
 •  Резултатите, които могат да се постигнат при изпълнение на насоките от аудио статиите в Мобилното приложение ActivoBrain са персонални и не могат да бъдат гарантирани.
 •  Ако решите Ако предприемате действията, които са описани в аудио статиите в Мобилното приложение ActivoBrain, вие се съгласявате да поемете пълна отговорност за Вашите действия.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • Мобилното приложение ActivoBrain се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
  • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да изтрие регистрацията си и да преустанови използването на Мобилното приложение, чрез което да прекрати договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да извести Мобилното приложение ActivoBrain в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
  • В случай че Потребителят не упражни правото си да прекрати договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 • Мобилното приложение ActivoBrain идентифицира Потребителите на приложението чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на приложението.
 • Мобилното приложение ActivoBrain има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име и фамилия, имейл адрес, години, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Мобилното приложение ActivoBrain:
  За използване на приложението, следната информация е задължителна:
  • Име и Фамилия;
  • Имейл адрес;
  • Години/Дата на раждане;
  • Пол;
  • Интереси;
 • Незадължителна информация, която потребителите ще могат да предоставят в приложението:
  • Профили в социалните мрежи Facebook, Instagram, Google;
  • Валиден начин за плащане;
  • Телефонен номер;
  • Друга информация, предоставена изрично от потребителя.
 •  На сайта могат да се регистрират само лица над 14 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 14 години.
 • Вие трябва да предоставите на ActitoBrain точна информация за себе си, когато регистрирате акаунт при нас и да предоставите точни данни за контакт и валиден начин на плащане. Приемането на Условията и предоставянето на тази информация е изискване за Вашия достъп и ползване на Услугата. Ако не приемате Условията, Вие не можете да използвате нито Услугата, нито нейните функции и функционалности, както и да ползвате Съдържание, предоставено в Услугата.
 • Мобилното приложение ще събира следната информация:
  • Време прекарано в приложението (Product Usage);
  • Поведение на потребителя в приложението (Qualitative Data) – пример: брой влизания, разгледани страници;
  • Данни за транзакциите – системата, позволяваща плащания в приложението (Transactional Data);
  • Бисквитки – Cookies;
  • Всяка друга информация предоставена ни от потребителя;
  • Aдрес на интернет протокол (IP)
  • Вид на устройството (мобилен телефон, компютър и др.);
  • Вид на операционната система;
 • Мобилното приложение ще има достъп до следните функционалности след изрично съгласие от Потребителя:
  • Пуш нотификации;
  • Местоположението на устройството;
  •  Други функционалности, за които потребителя се съгласява изрично от приложението;
 • С регистрацията, Потребителят се съгласява да:
  • Получава маркетингови имейли от мобилното приложение;
  • Получава имейл бюлетин.
 • Личните данни на Потребителя няма да бъдат предоставяни на трети страни.
  • Мобилното приложение запазва правото си:
   •  Да публикува анонимизирана информация за потреблението на приложението;
   • Да изпраща анонимизирани данни за потреблението на потребителите до партньорите на приложението използвайки Google Analytics;
 •  Анонимизираните данни на Потребителя ще се използват за:
  • Оптимизиране на приложението според нуждите на потребителя;
  • Маркетингови цели;
  • Изготвяне на анонимни статистически данни;
 •  При свърване на профилът си в Facebook или Google, Потребителят има достъп до Мобилното приложение ActivoBrain, като за целта се използва името на Потребителя в Facebook или Google, неговата профилна снимка, имейл адрес и друга информация, нужна за регистрацията.
 •  Мобилното приложение ActivoBrain полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 • В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Мобилното приложение ActivoBrain обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
 •  Мобилното приложение ActivoBrain може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. 
 • Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Мобилното приложение ActivoBrain, като с регистрацията си Потребителят изразява съгласие с Общите условия, маркирайки изрично волята си в чек-бокс.
 •  Чрез натискане на виртуалния бутон с текст „Регистрация“ или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 •  Потребителят носи пълна отговорност за запазването на поверителността на паролата, свързана със своя профил, и за ограничаването на достъпа до своята парола, компютър и мобилно устройство, докато са влезли в Приложението. Потребителят поема отговорност за всички дейности, които се извършват от неговия профил.
 •  Потребителят се съгласява незабавно да уведомява за всяко неправомерно използване на профила или парола си или всяко друго нарушение на сигурността.
 •  Мобилното приложение ActivoBrain може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Мобилното приложение ActivoBrain по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 •  При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Мобилното приложение ActivoBrain, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Мобилното приложение ActivoBrain  има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
 • Потребителите могат да се регистрират в ActivoBrain чрез профила си във Facebook, Instagram или Google.
  • При влизане в профила си чрез мрежа от трети страни, като Facebook, Instagram или Google, Потребителят упълномощава мобилното приложение да попълни регистрационните и други подходящи информационни полета на профила и да използва такива идентификационни данни от трети страни, необходими за потребителския профил. При свързване на профила си с мрежа на трета страна, Потребителят се съгласява да спазва условията и правилата, приложими за такава трета страна.
 •  При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през Мобилното приложение ActivoBrain.
 •  Потребителят може да управлява потребителския си профил в Мобилното приложение.
 •  Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия.
 •  Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Мобилното приложение ActivoBrain в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
 •  Потребителят има правото да изтрие регистрацията си и да изиска заличаването на свързаните с нея данни по всяко време.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на Мобилното приложение ActivoBrain са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Мобилното приложение ActivoBrain и Потребител е

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show